Serveis

Projectes basics, executius i de legalitzacio d’instalacions.

Instal.lacions elèctriques.
     Baixa tensió.
     Alta tensió / Linies.
     Centres de tramformació.
     Instal.lacions especials.
Instal.lacions calefaccio i climatitzacio.
Instal.lacions d’aigua calenta sanitaria.
Instal.lacions de protecció contra incendis.
     Detecció i alarma.
     Extinció.
     Evacuació.
     Plans d’emergència.
Instal.lacions de gas.
Instal.lacions d’energia solar fotovoltaica i termica.
Estudis de seguretat i salud.

Consultoria
Assesoria tècnica per a instal.ladors.
Informes i peritatges.

Tramits i gestió
Amb l’administracio.
Amb entitats col.laboradores.
Amb companyies suministradores.